Dr K K Aggarwal

Mera Bharat Mahan 14: Never hurt the ego of a person three times in a row

08/29/2019 Dr k k Aggarwal 0

स होवाच पितरं तत कस्मै मां दास्यसीति । द्वितीयं तृतीयं तँ होवाच मृत्यवे त्वा ददामीति ॥ sa hovāca pitaraṃ tata kasmai māṃ dāsyasīti । vitīyaṃ tṛtīyaṃ tam̐ hovāca mṛtyave tvā dadāmīti ॥ “Dear father, to whom will you give me away?”He said it …Read more